Az Éden elárulása a pokol tornácáról szemlélve

Történelemtanárnőnk a hatvanas években bevallotta, hogy ő bizony nem históriát, hanem marxizmust tanít majd nekünk a rendelkezésére álló négy évben. Úgy tartotta, hogy a marxizmus örök időktől létező és örök időkig tartó természettörvény, amiről inkább illik tudnunk, mint a történelemről. Tárgyáért talán életét is áldozta volna és A marxi tanok legenyhébb kritikájától is dührohamot kapott. Ilyenkor az első padsorokban ülők megtapasztalták a fokozott izgalom okozta nyálképződés kellemetlen hatásait. Beszéde köpködőssé vált és ezt elkerülendő még a vitára hajlamos diákok is inkább hallgattak, mint a sír.

Nem nehéz elképzelnem, miként reagált volna a tanárnő a következő kritikus mondatra:

„Amennyire a hiéna ragaszkodik a döghöz, éppen annyira

lételeme a marxistának a hazaárulás.” –

ezt alig száz évvel ezelőtt egy sokat tapasztalt katolikus írta, aki amúgy megveszekedett antimarxista is volt. Elkötelezett nemzeti szocialistaként pedig beírta magát Európa történelemkönyveibe. A szemérmesebbeknek megsúgjuk, hogy Adolf Hitler volt ez a személy. . Akit pedig netalán zavarna Hitler katolikusságának felemlegetése, azt emlékeztetnénk arra, hogy Bonaparte Napóleon is buzgó katolikus volt és a Sacco di Roma nevezetű, az Örök Város lakosságát elpusztító Habsburg V. Károly német-római császár is katolikus hitben élt, mi több, mindkettejüket az éppen aktuális pápa koronázta császárrá. Hogy ők miként vélekedtek a marxizmusról, azt nem lehet tudni. Az ő idejükben ezt a csibészséget még másféle, de nem kevésbé dehonesztáló elnevezésekkel illették. V. Károly marxistáját Jacob Fuggernek, Napóleonét Rotschildnak hívták. A végső névadó csak a XIX. Században született meg és csak felcseperedvén adhatta át nevét ennek az ősi, időtlen és idétlen szélhámosságnak, hogy mi már „marxizmus” címszó alatt tanulhassuk Tömény anyótól a Petőfi gimnázium padsoraiban.

2.

A dolgokon eltűnődve ma már bátran kijelenthetjük: hazaárulás és marxizmus egypetéjű ikrek. A történelem tanúsága szerint Majdhogynem halhatatlan testvérpár.

Ahogyan a varázsige szerint Lenin élt, Lenin él és Lenin élni fog, A marxizmus sem tűnt el Karl Marx halálával. Tovább élt az eszme a frankfurti iskola szapora tanítványaiban, Adornoban, Jean-Paul Sartre-ban, Marcuse-ban, Lukács Györgyben és Heller Ágnesben. (Hogy csak a legártalmasabbjait említsük.)

De még csak nem is az ő feltűnésével kezdődött meg a marxizmus. Különösebb kutatgatás nélkül visszavezethetjük eszmeiségét egészen a Genezis könyvéig.

Ott olvassuk, hogy az első haza, amit lakói elárultak, az Éden volt. Ádám, Éva és a kígyó töltötték be az első hazaárulók úttörő szerepét.A három közül Ádám és Éva volt a két bennszülött balek. A kígyó szerepében tetszelgő Sátán pedig a marxista. A két édeni telepes embert a marxista Sátán hülyítette odáig, hogy megkockáztassák a tilalom megszegésével az Éden elvesztését.

És rajtavesztettek.

3.

De menjünk vissza a történelem előtti időkbe néhány további tízezer évet. És lépjünk át a Biblia világából a Tudomány kertjébe. Végh László, a debreceni egyetem környezetfizikai tanszékének professzora minapi előadásában arról szólt, hogy 195 ezer évvel ezelőtt az afrikai szavannán 150-200 fős csoportokban gyűjtögető életmódot folytatva élt az emberiség és ez eltartott egészen 12 ezer évvel ezelőttig. A nők csak hat-8 évenként szültek. Állandó mozgásukban a gyakori gyermekáldás akadályt jelentett és csak az oroszlánoknak kínáltak volna vele könnyű zsákmányt. Meg kellett várniuk, míg a gyermek a törzzsel együtt tud már vándorolni és nem kell ölben hordozni. Közben az anyja végig szoptatta a gyereket és ez fogamzásgátlóként működött. A múlt század hatvanas évek kultúrantropológusai szerint ezek a gyerekek hihetetlenül egészségesek lehettek a mai civilizált gyermekkorúakhoz képest. A ma is gyűjtögető törzseknél dolgozó antropológusok tapasztalatai is erre utalnak. Az ilyen gyerekek értelmesek, gyors észjárásúak és fürgék.

Amikor aztán ezek a csoportok a történelem előtti időkben letelepedtek és hozzáláttak a földműveléshez és az állattenyésztéshez, akkor a bűnbeeséshez hasonlítható változás következett be. A Göbekli Tepe (pocakos hegy) nevű Délkelet-törökországi lelőhelyen felfedeztek egy Stonehenge-hez hasonló tízhektáros templomkomplexumot 1994-ben, amelyik minimum 20 kultikus célzatú kőkört tartalmaz egymás mellett vagy egymás fölé építve, hatalmas mészkőtömbökből. A lelőhely egyébként ott van, ahová a Biblia az Édent nagyjából elhelyezi, a Tigris és Eufrátesz forrásvidékén a Taurus déli lankái alatt. A leletek arra utalnak, hogy a környék népessége a kőkörök építése idején tért át a letelepült életmódra.

4.

Ez számos hátránnyal járt. Vége szakadt a vadászó-gyüjtögető csoportok természetes, változatos táplálkozásának, az élelem szinte kizárólagos forrásává a néhány termesztett gabona és tenyésztett állat vált. Sokkal többet kellett az élelemért dolgozni. Emiatt a letelepedettek egészségi állapota rosszabb lett, testmagasságuk csökkent, életkoruk lerövidült. Az együtt tartott állatok maguk is könnyebben betegedtek meg fertőző betegségeikben és pl. a szarvasmarhákról átterjedt az emberekre a kanyaró, a himlő és a vörheny. Pusztító járványok alakultak ki és a 6 évesnél fiatalabb gyermekeket sújtották leginkább a fertőző betegségek, mivel azoknál még nem fejlődött ki teljesen az immunrendszer. Sokszor 10-15 gyermeket is kellett szülnie az anyának, hogy kettő

Felnőjön.

Hogy mekkora megrázkódtatást szenvedtek el a letelepedettek, mutatja az, hogy pár évvel ezelőtt áldozati szertartások nyomaira bukkantak a környéken. Ezek lehettek az emberiség történelmének az első ilyen borzalmas szertartásai. Hatalmas halálvermekben ölték meg az áldozatokat, gyermekeket korsókba

zárva élve temettek el, másokat nagy bronz teknőkben

sütöttek meg. Ilyen módon kísérelhették meg, hogy az életüket megrontó, őket a paradicsomból kiűző isteneket kiengeszteljék.

5.

A Bűnbeesést illetően is találhatunk itt magyarázatot.Göbekli Tepe és környezete leletei alapján feltételezhető, hogy a paradicsomból való kiűzetés a letelepedéssel járó hatalmas megrázkódtatásokhoz köthető. Ennek megfelelően akár azután is nyomozhatunk, mi feleltethető meg az embert megrontó bűnnek? A szájról-szájra terjedő szövegek utalhatnak arra, miként romlott meg a vadászó-gyüjtögető ember természete, mit tett a nő és a férfi, amit nem lett volna szabad megtenniük. Miután a nő hallgatott a kisértőre, Isten megsokasította számára a gyermek kihordásának fájdalmait. Korábban, vadászó-gyüjtögető időszakban élve átlagosan 2-3 gyermeket szült és nevelt fel élete során, a fertőző betegségek megjelenése után már a termékenységének teljes időszakában folyamatosan szülnie kellett. Rabja lett termékenységének 12 ezer éven át, a 19. század végéig ez lett a nő sorsa. Korán kezdett szülni és szült, amennyit bírt vagy

amíg bele nem halt. Arany Jánosnak csak egy nővére volt, tíz testvérük halt meg. Csak alig több, mint százéve, a járványokat megfékező oltásokkal kezdett javulni a helyzet. (Mármint a „helyzetnek” ez a része.)

6.

Ahogy a Genezis írja, kezdetben a kert gyümölcsei táplálták az embert, nem kellett dolgozni, csak le kellett szedni a termést.

Mivela férfi hallgatott a nő szavára, megkapta ő is büntetését és később, a kiűzetés után csak mindennapos fáradtságos munkával, arcának verejtékével, tövissel

és bogánccsal küzdve lehetett keresnie a kenyerét.

Mindennek legnagyobb vesztesévé a gyermekek váltak. Mivel az anyának folyamatosan szülnie kellett,egyfolytában vagy várandós volt, vagy szoptatott és közben reá hárult a házimunka is. Nem sok segítséget kaphatott, férje a földeken és az állatokkal dolgozott. Az anya agyonterheltsége miatt a gyermek személyiségének fejlesztésével nem tudott foglalkozni, ez az idősebb testvérekre, a gyermekcsapatra háruult, akik erővel és erőszakkal gyakorolták a kisebbek felett a hatalmat.Káin és Ábel története nem egyedi eset. A mama türelmetlensége és kimerültsége sem adott sokkal több szeretetet, a verés, az erőszak a szülő részéről is mindennapossá vált. A minta pedig nemzedékről nemzedékre tovább öröklődött. Végh László tulajdonképpen ezt a nemzedékről nemzedékre öröklődő erőszakos mintát tekinti az eredendő ill továbberedő bűnnek.. Mivel a gyermekek ezt a mintát látják a felnőtteknél, ilyenek lesznekők is. ˝

7.

A paradicsomkerti történet mindezért a nőt hibáztatja és a bűnesetet a férfi-nő viszonyhoz köti.A természet rendje szerint a férfiak versengenek egymással és a nő a kialakult rangsor alapján választ. Nagyon fontos dologról van szó, a természet az ösztöneinkbe írta, hogy a leginkább hozzánk illőpárt válasszuk, ez mind a férfi mind a nő ösztöneibe bele van írva. Eme természetrend szerint került össze a pár. Feltehető, hogy a tudás fájáról vett tiltott gyümölcs arra vonatkozik, hogy a párválasztásba tudatos elem, a vagyon nagysága is benyomult, és ot, lassan az vált meghatározó tényezővé. Érthetőleg a nő arra is kezdett figyelni, mijen vagyona, hány állata van a legénynek. Több jut majd a leány részére és a családjának is. Tehát a jótulajdonságokkal való vetélkedésben már nem az ügyesség, az erő, a bátorság lett a döntő, hanem a vagyoni helyzet és ennek gyarapítására törekedett az a férfi, aki győzni akart a nőért folytatott vetélkedőben.

A régi szokást elhagyó, a számítgató, vagyonra vágyó viselkedés felmérhetetlen hatást gyakorolt az emberre. Egyenesen a történelem kezdetének tekinthetjük ezt a fordulatot.

Mondhatjuk, hogy megjelent a bűnbeesés lényegeként az ős-tőke, az ó-marxizmus. A hamis ígéret pedig megadta a csábítás nyomatékát: olyanok lesztek, mint az istenek!

Ha a vagyon a rangsor elemévé válik, akkor a férfi többet termel, mint amennyire ténylegesen szükség volna. Mind több olyan dolgot állít elő, ami nélkül jólmegvolnának. Összetettebbé válik a munkamegosztás, erősebbé a gazdaság, mind szervezettebbé alakul a közösség és a társadalom. De minél gazdagabb atársadalom, annál hamarabb feléli természeti környezete erőforrásait. Ha gazdagabb, fejlettebb az ipara, mint a többieké, képes több és jobb fegyvert,harci szekeretmajd harckocsit gyártani és elfoglalja a szomszéd társadalmakterületeit. Birodalmat alapít, majd annak a természeti forrásait is feléli és a birodalom törvényszer˝u bukását követően csak sivatag, letarolt, csupasz fátlantérségek maradnakutána. Nem áll meg ezzel a történelem, újabb birodalmak születnek és élik fel önmagukat, mígnem elérkezünk a mai helyzetig, amikor nincs a világon olyan bankvezér, államelnök, úniós tisztviselő vagy tőzsdeügynök, aki ne vallaná istenének Marxot vagy Lucifert. Őszintébb pillanataikban pedig magát a Sátánt, mint a földi status quo megtestesítőjét.

Az már a médiumok, a tömegkommunikáció, a pénzmosásban kifinomult agymosási technikák feladata, hogy a pokol tornácából, ahol most féllábon imbolyogva ácsorgunk, Édent hazudjanak. Soha még ilyen jó dolgunk nem volt, hazudják bele az arcunkba napi huszonnégy órán át. A legkisebb megszakítást sem engedve, nehogy az átkos varázslat megtörjön. Egy pillanatyni lazulás esetén is a nyakukba zuhanhatna ez a monumentális hazugságépítmény és agyonnyomná őket.

Aki a visszaútban reménykedik, tegyen le róla. Az Édent lebetonozták nem is olyan régen. Kamionparkoló lett belőle. A szavannákon pedig túristacsoportok etetik az oroszlánokat. Gyűjtögetni legfeljebb söröskupakokat lehetne ott is.

A menekülés útja felfelé vezet. Az égi mezőkre, a mennyboltozat alá.

Reklámok
Az Éden elárulása a pokol tornácáról szemlélve

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s